กรกฎาคม 28, 2015

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างบรรณานุกรม (EndNote x7)

โครงการอบรมโปรแกรมสำหรับจั […]
กรกฎาคม 28, 2015

สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูประบบประปา”

ระหว่างวันที่ 10-11  มกราค […]
สิงหาคม 6, 2015

สรุปผลงานของผู้เข้ารวมอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา E-Book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign

ตัวอย่างผลงานของผู้เข้ารวม […]
ตุลาคม 24, 2015

การอบรมแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและการใช้ระบบห้องสมุด

การอบรมแนะนำการค้นหาวารสาร […]
กุมภาพันธ์ 20, 2017

การจัดอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
ธันวาคม 3, 2018

หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการสอบมาตรฐาน IC3 สำหรับบุคลากร

โครงการอบรมการพัฒนา E-Lear […]
ธันวาคม 3, 2018

หลักสูตร เทคนิคการสร้างงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

โครงการอบรมการพัฒนา E-Lear […]
ธันวาคม 4, 2018

หลักสูตร การพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล

โครงการอบรมการพัฒนา E-Lear […]
ธันวาคม 18, 2018

โครงการอบรมการจัดเก็บรายการบรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรม EndNoteX9

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
มกราคม 16, 2019

การฝึกอบรมอาจารย์สำหรับหลักสูตรความร่วมมือ Informatics Academy Program

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอ […]