ตารางทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Password (RT-TEP)

 การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RT-TEP เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับ English Language Testing Ltd. ทำการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน Password  ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษในระบบออนไลน์วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ต้องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

คู่มือวิธีการเข้าสอบRT-TEP

หมายเหตุ 1. ผู้ลงทะเบียนสอบจะต้องชำระเงินภายในวันที่กำหนดเท่านั้น หากไม่มีการชำระเงินถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสอบ
                  2. ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของการใช้งานห้องสอบ
                  3. ระบบลงทะเบียน https://regtraining.rmutt.ac.th/ เปิดให้ลงทะเบียนก่อนสอบ 1 สัปดาห์
สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม โทรศัพท์ 0-2549-4079 

  คู่มือการลงทะเบียนสอบ-RT-TEP

วัน/เดือน/ปี เวลาสอบ ลงทะเบียน
วันอังคารที่  10 ตุลาคม 2566 10.00-12.00 น. จำนวนที่นั่งเต็มแล้ว
วันอังคารที่  10 ตุลาคม 2566 14.00-16.00 น. จำนวนที่นั่งเต็มแล้ว
วันอังคารที่  17 ตุลาคม 2566 10.00-12.00 น. รอเปิดรับสมัคร
วันอังคารที่  17 ตุลาคม 2566 14.00-16.00 น. รอเปิดรับสมัคร
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 10.00-12.00 น. รอเปิดรับสมัคร
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 14.00-16.00 น.  รอเปิดรับสมัคร
วันอังคารที่  31 ตุลาคม 2566 10.00-12.00 น. รอเปิดรับสมัคร
วันอังคารที่  31 ตุลาคม 2566 14.00-16.00 น. รอเปิดรับสมัคร
วันอังคารที่  3 ตุลาคม 2566 10.00-12.00 น. จำนวนที่นั่งเต็มแล้ว
วันอังคารที่  3 ตุลาคม 2566 14.00-16.00 น. จำนวนที่นั่งเต็มแล้ว
วันอังคารที่  7 พฤศจิกายน 2566 10.00-12.00 น. รอเปิดรับสมัคร
วันอังคารที่  7 พฤศจิกายน 2566 14.00-16.00 น. รอเปิดรับสมัคร
วันอังคารที่  14 พฤศจิกายน 2566 10.00-12.00 น. รอเปิดรับสมัคร
วันอังคารที่  14 พฤศจิกายน 2566 14.00-16.00 น. รอเปิดรับสมัคร