RT-TEP

ระบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Password หรือ เรียกอีกชื่อ RT-TEP

RT-TEP เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ English Language Testing Ltd ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ the University of the Arts London ทำการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน Password ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษในระบบออนไลน์ ชุดข้อสอบถูกออกแบบโดยนักวิชาการชั้นนำเพื่อทำการสอบและ ประเมินผลโดยเน้นความสมดุลระหว่างความต้องการของนักศึกษาเพื่อความสะดวกและการเข้าถึง โดยมีผลสอบที่น่าเชื่อถือและถูกต้อง การทดสอบมาตรฐาน Password เริ่มเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก

ความนำ

               การศึกษาในระดับสูงต่อไปนี้จะต้องอาศัยเครื่องมือในการเรียนอย่างน้อย 2 ประการ คือ หนึ่งความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
และ สอง ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งที่สำคัญอย่างมากในขณะนี้คือ ภาษาอังกฤษ

               เมื่อต้องใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเมื่อต้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ที่จะต้องมีโปรแกรมการเรียนนานาชาติ และการเรียนในแบบสองภาษามากขึ้น
ตลอดจนการต้องไปศึกษาต่อในต่างประเทศ สถาบันอุดมศึกษาที่รับคนเข้าศึกษาต่อจำเป็นต้องได้บุคคลที่เข้าศึกษาต่อที่มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษที่ดีเพียงพอ
ก่อนที่จะเข้าเรียนหรือมิฉะนั้นระบบการเรียนก็จะไม่ได้ผล

             การจะคัดเลือกคนที่มีความสามารถด้านภาษาได้เที่ยงธรรม มีความเที่ยง ความตรง และสามารถบริหารการคัดเลือกได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพนั้น
ระบบทดสอบนั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังกล่าว

             ระบบทดสอบที่ดี แต่มีราคาค่าใช้จ่ายสูง มีข้อจำกัดด้านศูนย์ทดสอบ ต้องเดินทางไปรับการทดสอบมีช่วงเวลาไม่กี่ครั้งต่อปี  ดังนี้ก็ไม่มีความเหมาะสม

แต่ด้วยความก้าวหน้าด้านระบบทดสอบยุคใหม่ ที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การออกแบบโปรแกรม ตลอดจนการมีระบบบริหารการทดสอบที่สอดรับ
สิ่งที่เคยเป็นปัญหาและข้อจำกัด ก็จะหมดไป หรือลดน้อยลง ทำให้สิ่งที่ไม่เคยทำได้ก็ทำได้

เกี่ยวกับ Password

               ข้อมูล จาก English Language Testing Ltd.  ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาและบริหารระบบ Password ระบบทดสอบความสามารถด้านภาษาในแบบออนไลน์
ที่ให้ความสะดวกแก่สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัย วิทยาลัยที่ต้องการใช้ระบบทดสอบใหม่ที่ใช้อินเตอร์เน็ตช่วย (Internet – Based Testing-IBT) ที่อำนวยความสะดวกมีค่าใช้จ่าย
ไม่แพง สามารถให้ผลที่เชื่อถือได้ทั้งกับผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบได้กับสากล ทั้งในประเทศอังกฤษ และประเทศอื่นๆ ที่มีข้อมูลทดสอบดังกล่าว Password เทียบได้กับมาตรฐาน
CEFR (Common European Framework) อันเป็นมาตรฐานที่ทางสหภาพยุโรปกำหนดให้เป็นมาตรฐานที่สามารถเปรียบเทียบกัน ได้ ระบบสามารถเทียบได้กับระบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ IELTS ซึ่งทำให้ผู้ใช้งาน (Users) อันได้แก่สถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษ และอื่นๆ สามารถใช้เทียบเพื่อรับเข้าศึกษาต่อได้ เมื่อผู้เรียนได้คะแนนที่ A2 ถึง ระดับ B2 ซึ่งเทียบได้กับ IELTS ที่ 3.0-5.5 ซึ่งทำให้สามารถขอวีซ่าเข้าประเทศในฐานะนักศึกษาที่เรียกว่า General Student Visa (GSV)

Password เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าสู่โปรแกรมดังต่อไปนี้

1. ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ (English for Academic Purposes (EAP)
2. โปรแกรมพื้นฐานสำหรับหลักสูตรนานาชาติ (International Foundation Programmes)
3. เตรียมตัวสู่หลักสูตรปริญญาโทในต่างประเทศ (Pre-Masters Programmes)
4. การเตรียมตัวเพื่อพร้อมในการเรียนในหลักสูตรระยะกลาง ระดับ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ในต่างประเทศ (Long Pre-Sessional Courses (of 12 weeks or more)
5. การเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General Programmes) ในต่างประเทศ

Password  เหมาะสำหรับมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาทั้งหลายทั่วโลก ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. เร่งและสนับสนุนการสรรหาและช่วยเหลือกระบวนการรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน
2. เป็นเครื่องมือวางแผนสำหรับนักศึกษาที่จะต้องศึกษาในหลักสูตรเตรียมตัวเพื่อการศึกษาในสายวิชาการ (Pathway Students)
3. ให้บริการทดสอบนักศึกษา จัดกลุ่มชั้นเรียน เตรียมตัวศึกษาต่อได้ตั้งแต่เมื่อเขาเดินทาง
4. เนื่องจากค่าใช้จ่ายไม่สูง จึงสามารถใช้ได้บ่อย เพื่อตรวจสอบระดับความสามารถในระหว่างการเรียน
5. ใช้เพื่อการคัดกรองนักศึกษานานาชาติที่เข้าใหม่ สำหรับการจัดชั้นเรียน

               ท่านอาจใช้ Password เป็นระบบทดสอบของสถาบันการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครื่องมือทดสอบ หรือ อาจใช้ Password plus Writing อันเป็นระบบทดสอบด้านการเขียน ที่มีให้เป็นทางเลือก สถาบันการศึกษาสามารถกำหนดหัวข้อในการเขียนความเรียง (Essay) ตามหัวข้อที่กำหนด ผู้เข้ารับการทดสอบ ก็ทำข้อสอบโดยเขียนความเรียงในระบบคอมพิวเตอร์ แล้วผู้ตรวจงานที่อาจอยู่ภายในสถาบันนั้นๆ หรือในที่อื่นๆ จากในประเทศ หรือจากต่างประเทศให้สามารถเข้ามาตรวจงานได้อย่างสะดวก ทำให้สามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว ระบบการทดสอบความสามารถด้านการเขียนนี้ จะทำให้สถาบันได้วัดความสามารถของผู้รับการทดสอบ ที่แต่เดิมมักจะมีข้อจำกัดที่จะวัดผลการเขียนความเรียงจริงๆ แต่ Password สามารถทำให้ระบบทดสอบความสามารถด้านการเขียนความเรียง (Essay Writing) เป็นไปได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ Password ทำให้การรับการทดสอบกระทำได้ที่ศูนย์ทดสอบ ที่สามารถเปิดให้บริการได้ทั่วโลก  สามารถให้บริการได้ถึงสถานศึกษาต่างๆ โดยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของสถาบันศึกษา และประหยัดค่าเสียเวลาในการทดสอบและการเดินทางไปที่ทดสอบที่อาจอยู่ห่างไกล Password ในระบบทดสอบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้ศูนย์ทดสอบไปดำเนินการทดสอบได้ ณ ที่ต่างๆ โดยไม่จำกัดด้านเวลา และสถานที่

Password ทำงานอย่างไร

               Password ได้รับการออกแบบมาอย่างสมดุลระหว่างความจำเป็นของผู้รับการทดสอบ และความสะดวกของสถาบันการศึกษาที่ต้องการระบบวัดความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ ที่แม่นยำ เชื่อถือได้และผลของการทดสอบมีระบบความปลอดภัยรองรับ

คุณสมบัติของ Password คือ

1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษลักษณะเฉพาะ 2. แต่ละการทดสอบจะมีลักษณะที่แตกต่างกันและมี
3. มีทั้งหมด 72 คำถาม 4. ใช้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที
5. มีตัวอย่างคำถามที่ชัดเจน 6. มีเมนูที่ช่วยนำทาง (Visual navigation menu)
7. มีนาฬิกาบอกเวลาที่เหลืออยู่ 8. เมื่อทดสอบเสร็จมีผลการสอบแสดงทันที
9. มี Login Screen สำหรับทั้งศูนย์ทดสอบ
(Test Centres) และผู้ใช้งาน (Users) ซึ่งหมายถึง
สถานศึกษาที่ต้องการใช้ผลจากระบบทดสอบนี้
10.ระบบ Browser ที่ปลอดภัย ไม่สามารถออกจากระบบ
ทดสอบไปหาข้อมูลที่อื่น ๆ ได้
11.สามารถแสดงผลการทดสอบ และให้ข้อวิเคราะห์
คะแนนได้ทันที

Password ได้รับการออกแบบโดย CRELLA ศูนย์วิจัยชั้นนำทางวิชาการด้านการทดสอบภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัย เบดฟอร์ดไชร์ (The University of Bedfordshire) และด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง The University of the Arts London, the University of Reading และ the University of Southampton ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบทดสอบภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ดังกล่าว

ระบบความปลอดภัย

ท่านเคยพบตัวอย่างการทดสอบที่มีข้อสอบรั่ว และทำให้มีผู้รับการทดสอบจำนวนหนึ่งรู้ข้อสอบและสามารถมีผลการทดสอบที่ดีกว่าคนอื่น ๆ  แต่นั่นไม่ใช่ผลการเรียนและความสามารถ
แท้จริงของเขา Password มีวิธีการที่เน้นไปที่คุณภาพและนวัตกรรมในการออกแบบระบบทดสอบ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบที่สร้างความเชื่อมั่น (Validation)

–    ระบบทดสอบตั้งอยู่บนฐานของความเข้าใจในภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นภาษาวิชาการ
–    การพัฒนาโปรแกรมที่ทำให้มีการศึกษาและพัฒนาระบบให้มีความเชื่อถือและเชื่อมั่นได้อย่างต่อเนื่อง
–    เน้นความปลอดภัยของระบบทดสอบเป็นที่ตั้ง

คุณภาพและนวัตกรรม

การใช้ภาษาอย่างเป็นทางการ
Password เริ่มจากการกำหนดคุณสมบัติของระบบทดสอบ เพื่อสะท้อนหลักสำคัญของความรู้ด้านภาษาที่นักศึกษาต้องใช้เมื่อต้องเรียน ต่อในสายวิชาการของตน ที่จะต้องมีความเข้าใจในตำรับตำราต่าง ๆ ทั้งนี้รวมถึงความรู้ด้านไวยกรณ์และศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ในแวดวงวิชาการ

–    ด้วยการวิจัยในธรรมชาติของใช้ภาษาทางวิชาการ
–    การใช้เพื่อการสื่อสาร และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
–    ด้านไวยกรณ์ที่ใช้ในหนังสือที่นิยมใช้เรียนในหลักสูตรเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ (Pathway Programmes)
–    ผ่าน กำหนดที่สำคัญ ทำให้มีคุณสมบัติตรงตามความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับ A2, B1 และ B2 ตามกรอบกำหนดของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for languages)
–    การศึกษารูปแบบข้อผิดพลาดด้านโครงสร้างไวยกรณ์และทางเลือกศัพท์ที่ผู้เรียนเลือกใช้ในการเขียนงาน
–    การศึกษาความจำเป็นด้านศัพท์ที่ใช้ในการเรียนในสายวิชาการ โดยอาศัยผลจากการวิจัย ทั้งนี้โดยศึกษาถึงโอกาสและความถี่ในการใช้ ความแตกต่างด้านระดับความสามารถ ความรู้ด้านคำเหมือน (synonym) รวมถึง collocation และ colligation ที่จะใช้ในการทดสอบ

 

การวัดความตรง

ความตรงในที่นี้ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Validity Password จริงจังกับการมีบรรทัดฐานกับเกณฑ์ภายนอก ที่รวมถึง เกณฑ์ของสหภาพยุโรป ทั้งในด้านการออกแบบวิธีการทดสอบ   การกำหนดมาตรฐาน   การทดสอบและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ Password มีการจัดทำรายงานผลการพัฒนาอย่างเป็นระบบเป็นระยะๆเพื่อให้ได้มั่นใจได้ว่า ระบบทดสอบจะทำหน้าที่ได้อย่างเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ โดยไม่มีความโน้มเอียง

 

กระบวนการพัฒนาระบบทดสอบ

ผู้พัฒนาระบบทดสอบมีประสบการณ์ในโปรแกรมด้านภาษา การวัดความสามารถเพื่อการรับคนเข้าทำงาน และการวัดผลเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ ข้อทดสอบแต่ละข้อ ได้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เขียนที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการในระดับก่อนเข้ามหาวิทยาลัยข้อสอบทั้งหมดจะมีการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขโดยคณะกรรมการพัฒนา ซึ่งเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัย 3 แห่งอันได้แก่ the University of the Arts, the University of Reading และ the University of Southampton ข้อสอบทุกรายการจะมีการทดสอบความเป็นต้นแบบ โดยมุ่งเป้าหมายทดสอบที่กลุ่มประชากรที่จะเข้ารับการทดสอบ เมื่อข้อสอบได้ผ่านมาตรฐานแล้ว จะมีการจัดเก็บและใช้งาน พร้อมกับมีการตรวจสอบเป็นระยะ มีการพัฒนาเพิ่มเติม และบางส่วนที่ไม่เหมาะสมตามมาตรฐานก็จะถูกยกเลิกไป

 

วิธีการให้คะแนน

การให้คะแนนของ Password เป็นระบบที่เกิดจากการได้ทำงานกับผู้ใช้งาน อันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยต่างๆและใช้ในแนวทางของ CEFR ซึ่งเป็นกรอบของกลุ่มสหภาพยุโรป หรือที่เรียกว่า Common European Framework – CEFR และเป็นระบบเปรียบเทียบได้กับ IELTS Scale A2 ถึง B2 โดยกว้างๆเทียบได้กับ IELTS Scale ที่ระดับ 3.0 ถึงระดับ 5.5 หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ www.ielts.org

Password เทียบกับ IELTS และ CEFR

Password Pupil Password Intro Password IELTS CEFR
Password Plus IELTS 6.0 and above B2 and above
Password 5.5 IELTS 5.5 B2
Password 5.0 IELTS 5.0
Password 4.5 IELTS 4.5 B1
Pupil Plus Intro Plus Password 4.0 IELTS 4.0
Password Pupil 3.5 Password Intro 3.5 Password 3.5 IELTS 3.5
Password Pupil 3.0 Password Intro 3.0 Password 3.0 IELTS 3.0 A2
Password Pupil 2.5 Password Intro 2.5 Pre-Password IELTS 2.5 A1+
Password Pupil 2.0 Password Intro 2.0 IELTS 2.0 A1
Pre-Pupil Pre-Intro Below IELTS 2.0

 

PASSWORD เปรียบเทียบกับ TOEFL และ IELTS

ตารางเปรียบเทียบ Password, IELTS, TOEIC, TOEFL

Equivalency Chart-Password, IELTS, TOEIC, TOEFL

ความปลอดภัยในการทดสอบ

Password

IELTS TOEFL(Paper) TOEFL  (Computer) TOEFL   (Internet) TOEIC

Password Plus

8.5 – 9.07.5 – 8.57.06.0 638 – 677588 – 637568 – 587530 – 547 271 – 300241 – 270226 – 240196 – 210 111 – 12096 – 11088 – 8572-78

901 – 990781 – 990736 – 780646 – 690

Password 5.5

5.5 511 – 529 181 – 195 65 – 71 601 – 645

Password 5.0

5.0 494 – 510 167 – 180 59 – 64 536 -600
Password 4.5 4.5 474 – 493 151 – 166 53 – 58

471 – 535

Password 4.0/Intro Plus/Pupil Plus

4.0

434 – 473

121 – 150 41 – 52

403 – 470

Password 3.0 – 3.5/Intro 3.0 – 3.5/Pupil 3.0 – 3.5

3.0 – 3.5 394 – 433 91- 120 30 – 40

326 – 402

Per-Password / Intro 2.0-2.5/ Pupil 2.0-2.5

2.0 – 2.5 344 – 393 61 – 90 19 – 29

251 – 325

Pre-Password / Pre-Intro/Pre- Pupil

1.0 – 1.5 311 – 343 31 – 60 9 – 18

126 – 250

Pre-Password / Pre-Intro/Pre – Pupil Below 1.0 0 – 310 0 – 30 0 – 8

0 – 125

ระบบทดสอบของ Password ที่มีการบริหาร Server ที่รวมศูนย์ เป็นระบบใช้การทดสอบโดยระบบอินเตอร์เน็ตช่วย (Internet – Based Test – IBT) ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการทดสอบแต่ละคนได้ข้อสอบไม่เหมือนกัน ไม่สามารถใช้วิธีการทุจริตในการทดสอบได้ง่ายในแบบที่ใช้กระดาษ และการทดสอบในหลายๆที่พร้อมๆกัน แต่ด้วยข้อสอบเดียวกัน ซึ่งทำให้มีช่องว่างที่จะทุจริตได้

ลักษณะของระบบทดสอบ Password คือ
–    ระบบทดสอบที่อาศัยคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตช่วย ( Internet-Based Testing – IBT)ผู้สอบแต่ละคนจะได้รับชุดข้อทดสอบที่มาจากระบบสุ่ม (Random Sampling)
–    คนนั่งสอบใกล้กัน ก็ไม่สามารถดูข้อสอบหรือคำตอบกันได้ เพราะผู้สอบแต่ละคนจะไม่ได้รับข้อสอบแบบเดียวกัน
–    Password อาศัยความร่วมมือจากศูนย์ทดสอบ โดยมีศูนย์ทดสอบที่เชื่อถือได้รองรับการจัดการทดสอบในแต่ละสถานที่ สะดวกสำหรับการทดสอบ

 

การป้องกันทางเทคนิค

ระบบ ทดสอบ Password จะจัดการโดยมี Software ที่ให้เสถียรภาพสูง ข้อมูลทั้งหมดจะผ่านชั้นความปลอดภัย (Secure Sockets Layer) เช่นเดียวกับที่ใช้ในระบบการบริหารการเงินและการธนาคารออนไลน์ที่มีใช้ทั่วโลก ในขณะที่เริ่มทดสอบ Browsers จะถูกปิด หมายความว่าผู้รับการทดสอบไม่สามารถไปเข้าหาข้อมูลในที่ใดๆได้อีก เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบ ไม่สามารถสั่งงานพิมพ์ เก็บภาพหน้าจอ (Screen Capture) หรือเข้าไปศึกษา Source Code ใดๆได้

 

การออกแบบทดสอบ

การ ทดสอบด้วย Password ในแต่ละครั้งแต่ละคนมีลักษณะที่เป็นเฉพาะ(Unique)เพราะต้องเรียกใช้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่กลุ่มคำถามจะถูกสุ่มเรียกจาก แหล่งฐานข้อมูลคำถามหรือข้อสอบขนาดใหญ่ (Vast Data Bank) ในทุกขณะ จะมีข้อคำถามใหม่ป้อนสู่ระบบ คำถามเก่าจะถูกทยอยปลดออกไป และขณะเดียวกันจะมีข้อมูลที่ได้รับที่จะตรวจสอบว่ายังทำงานได้ดีอยู่หรือไม่ หากข้อสอบได้มีข้อมูลไม่น่าเชื่อถือจะถูกลบออกจากฐานข้อสอบทันที

 

ความปลอดภัย ณ ศูนย์ทดสอบ

ในขั้นตอนการให้ใบรับรอง (Accreditation Process) ของศูนย์ทดสอบ Password หรือที่เรียกว่า Password Test Centres ศูนย์เหล่านี้จะต้องให้คำรับรองตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัดและ Password เองก็เคร่งครัดต่อกระบวกการนี้

ข้อตกลงในการวัดและประเมินสภาพศูนย์จะรวมถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) กระบวนการคุมสอบ (Invigilation) ใบรับรอง Password จะได้รับการพิมพ์ในกระดาษที่มีลักษณะลายเฉพาะ และสามารถตรวจสอบผู้เข้ารับการทดสอบได้โดยผ่านทาง Website ทาง Password จะเยี่ยมศูนย์อย่างสม่ำเสมอ

 

ผู้ใช้ (Users)

มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยที่ใช้งาน Passwordในการทดสอบ จะต้องผ่านขั้นตอนการประเมินเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบทดสอบมีการรักษาความปลอดภัยและให้บริการที่ดี ทั้งนี้รวมถึงการ Download ระบบป้องกันความปลอดภัยสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบกระเป๋าหิ้ว (PCs and Laptops) แต่ละเครื่องที่จะใช้ในการทดสอบ

 

การยอมรับ

Password ได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์จากสมาคมผู้บรรยายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาการแห่งสหราชอาณาจักร ที่เรียกว่า The British Association of Lecturers in English for Academic Purposes หรือที่เรียกย่อว่า BALEAP ซึ่งเป็นองค์การที่มีสามชิกอันประกอบด้วยมหาวิทยาลัย 75 แห่ง

มหาวิทยาลัยต่อไปนี้ ให้การรับรอง Password เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Pathway Programmers ดังเช่น วิชา English  for Academic Purposes, International Foundation, and/or a Pre-Sectional  Programmer ซึ่งเป็นหลักสูตร 12 สัปดาห์หรือ มากกว่า

1. Bournemouth University
2. Cardiff University
3. Coventry University
4. Fulton  College
5. Glasgow  International  College
6. Goldsmiths, University of London
7. INTO Manchester
8. INTO Newcastle  University
9. INTO Oregon State University
10. INTO Queen’s University Belfast
11. INTO Scotland
12. INTO University of East Anglia
13. INTO University or Exeter
14. Kaplan International College London
15. Leeds English Language School
16. Liverpool International College
17. Liverpool John Moors University
18. Middlesex  University
19. NCUK
20. Nottingham Trent International College
21. Queen Mary’s University of London
22. Roehampton University
23. Saint Michael’s College
24. Sheffield Hall am University
25. Sheffield International College
26. Telford College of Arts & Technology
27. University of Bangor
28. University of  Bedfordshire
29. University of Bolton
30. University of Central Lancashire
31. University of  Chester
32. University of  Cambria
33. University of  Essex
34. University of  Greenwich
35. University of  Hull
36. University of  Leeds
37. University of  Nottingham
38. University of  Reading
39. University of Southampton
40. University of Sterling
41. University of Sunderland
42. University of  Teesside
43. University of  the Arts, London
44. University of the West of Scotland
45. University of Wales Institute, Cardiff
46. University of  Worcester
47. York College
48. York St.John University

Updated: September 2009

 

หุ้นส่วนของ Password

Password พัฒนาโดย English Language Testing Ltd ที่เป็นบริษัทร่วมทุน โดยมีความเป็นเจ้าของโดย The University of  the Arts London

มหาวิทยาลัยศิลปะลอนดอน
(University of the Arts London)

มหาวิทยาลัย ศิลปะลอนดอน (The University of the Arts London) ซึ่งมีชื่อเสียงในระดับโลก มีวิทยาลัย 6 แห่งทางด้านศิลปะที่มีชื่อเสียงในด้านศิลปะ การออกแบบ แฟชั่น ศิลปะการสื่อสารและการแสดง มหาวิทยาลัยมีศูนย์การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวรองรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรีดดิง
(University of Reading)

มหาวิทยาลัยรีดดิง (The University of Reading) ที่มีส่วนในการพัฒนาระบบทดสอบ Password (Development Partner) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในระดับแนวหน้าแห่งหนึ่งของประเทศสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยเซาท์แฮมตัน
(University of Southampton)

มหาวิทยาลัยเซาท์แฮมตัน (The University of Southampton) ที่มีส่วนในการพัฒนาระบบทดสอบ Password (Development Partner) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยหลัก 1 ใน 10 ของประเทศสหราชอาณาจักร มีศูนย์การเรียนภาษาอังกฤษระดับนำของประเทศที่ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

ผู้ออกแบบคือ CRELLA
Password ออกแบบโดย ศูนย์วิจัยการเรียนและการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า the Center for Research in English Language Learning and Assessment (CRELLA) ซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเบดฟอร์ดไชร์ ศูนย์ฯ ภายใต้การนำของศาสตราจารย์ Cyril Weir ซึ่งได้บุกเบิกระบบทดสอบที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเฉพาะ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ เพื่อพัฒนาระบบทดสอบดังกล่าว

 

ศูนย์ทดสอบในประเทศต่างๆ

ระบบทดสอบ Password ได้มีศูนย์ทดสอบในที่ต่าง ๆ ของโลกในประเทศดังต่อไปนี้

–  Brazil
–  China
–  Cyprus
–  Japan
–  Malaysia
–  Myanmar
–  Nigeria
–  Russia
–  Saudi Arabia
–  Singapore
–  South Korea
–  Taiwan
–  Thailand
–  Turkey
–  United Arab Emirates
–  United Kingdom
–  Vietnam

 

Password มีให้เลือกหลายแบบ

ระบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Password มีให้เลือก 5 ลักษณะดังนี้
1. Password แบบเปิด
2. Password แบบปิด
3. Password Pupil
4. Password Intro
5. การทดสอบความสามารถการเขียน

การทดสอบ Password แบบเปิด
(The Open Password Test)

ในการทดสอบภาษาอังกฤษด้วย Password ในระบบเปิด ผู้เรียนต้องไปที่ศูนย์ทดสอบที่ได้รับการรับรองจาก Password (Accredited Test Centres) รับการทดสอบในระบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีระบบการควบคุมการทดสอบตามมาตรฐาน และได้รับใบรับรอง (Certificate) ที่เป็นคะแนนในทันที ใบรับรองนี้จะเป็นลักษณะเป็นลายน้ำสารเคมีและ Password มีบริการสำหรับสถานศึกษาที่ต้องการตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองของบุคคลนั้น ๆ ได้ ระบบการให้บริการรับรองการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Password ในแบบเปิด (Opened Password Certificates) ผู้เรียนจะได้รับใบแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ ประโยชน์ของการใช้นี้รวมถึงการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ การสมัครงานและการขอรับใบอนุญาตรับคนเข้าเมือง (Visa)
นอกจาก Password จะเป็นระบบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่สะดวกที่จะใช้บริการราคาประหยัด ในระดับความสามารถก่อนเข้าและเมื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือเทียบเป็นคะแนนของ IELTS จะประมาณ 3.0-6.0 ซึ่งจะเป็นระดับที่มีความแม่นยำ Password มีความคล้ายเคียงกับ IELTS และ TOEFL  ศูนย์ทดสอบ ฯ จะเป็นฝ่ายจัดซื้อ Password Test จากบริษัท Language Testing Ltd และจัดให้บริการทดสอบตามอัตราค่าบริการตามกำหนด

การทดสอบ Password แบบปิด
(The Closed Password Test)

การทดสอบ Password ในระบบปิด (The Closed Password Test) เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ของสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา โปรแกรมเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย (University and college) ในประเทศสหราชอาณาจักร (Pathway Program) ศูนย์รับคนเพื่อเรียนและฝึกภาษา (Language School) หน่วยงานของรัฐบาล และหน่วยงานใด ๆ ที่ต้องการทราบระดับความสามารถของบุคคล หน่วยงานของซื้อบริการทดสอบได้จาก Password และรับผิดชอบต่อผลของคะแนนการใช้เอง ทั้งนี้ด้วยหน่วยงานดำเนินการเอง โดยทั่วไปจะเป็นบริการฟรีสำหรับนักเรียน ณ หน่วยรับบริการ
ผลการทดสอบ Password สำหรับหน่วยงานมีได้มากและหลายหลาย เช่น การจัดระบบชั้นเรียนในการศึกษาตามระดับความสามารถของผู้เรียน และสามารถติดตรมความก้าวหน้าทางภาษาของผู้เรียน และรวมถึงการที่หน่วยงานนั้น ๆ จะได้ใช้ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ของตนที่ต้องใช้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการทำงานตามหน้าที่ของตน
ผู้รับการทดสอบอาจได้หรือไม่ได้รับใบรับรอง ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของหน่วยงานนั้น ๆ (Organisations) แต่โดยทั่วไปวิธีการนี้ไม่ถือว่าเป็นใบรับรอง Password อย่างเป็นทางการ ไม่มีการพิมพ์ใบรับรองลงในกระดาษลายน้ำ และจะไม่ปรากฏในระบบการให้การรับรองความเชื่อถือใบรับรองหากมีจะเป็นเรื่องการใช้ชื่อร่วมกันระหว่าง Password กับสถาบันนั้น ๆ แต่จะไม่ได้รับการรับรองในวงกว้าง นอกเหนือจากหน่วยงานนั้น ๆ

Password Pupil

Password Pupil หรือ Password ฉบับนักเรียน เป็นระบบทดสอบภาษาอังกฤษแบบออนไลน์สำหรับกลุ่มผู้เรียนระดับนักรียนอายุ 11-15 ปี ในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเจตนาใช้วัดระดับความสามารถของผู้เรียนระดับเริ่มต้น จนถึงระดับกลาง หรือเทียบเท่า IELTS คือ ระดับ IELTS 2.0 ถึง ระดับไม่เกิน 4.0

Password Intro

Password Intro หรือ Password เบื้องต้น เป็นระบบทดสอบภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ สำหรับกลุ่มคนทำงานที่อย่างน้อยต้องใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่ทำงานระดับพื้นฐานทั่วไปขององค์การที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานเทียบความเหมาะสมของการวัดเท่ากับ IELTS 2.0-4.0

การทดสอบความสามารถการเขียน

เป็นทางเลือกสำหรับสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่ต้องการวัดความสามารถด้านการเขียนความเรียงอย่างสั้น ซึ่งผู้เรียนจะต้องเขียนความเรียง (Essays) อย่างสั้นตามโจทย์ที่ได้รับและทางสถานศึกษาจะได้มีผู้ตรวจงานมาตรวจในระบบออนไลน์

ทำไมจึงเลือก Password

ประเทศไทยมีสถานศึกษาทั้งประเทศ 38,455 แห่ง มี 1,534 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร 36,921 แห่งอยู่ในส่วนภูมิภาค ทุกแห่งล้วนมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาในเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ
เรามีครูอาจารย์ทั้งประเทศ 703,463 คน มีจำนวน 94,231 คนทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่คือ 609,232 คนทำงานและมีถิ่นพำนักอยู่ในส่วนภูมิภาคในส่วนนี้ เรามีความขาดแคลนด้านครูอาจารย์ในสายวิชาคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จำนวนครูทุกคน ไม่จำกัดเพียงครูสอนภาษาอังกฤษที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่จะใช้เพื่อการศึกษาและการสื่อสาร
เรามีนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั้งประเทศ 14,336,628 คน มีที่เรียนอยู่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2,197,647 คน ส่วนใหญ่คือ 12,138,981 คนศึกษาเล่าเรียนตามภูมิลำเนาของตนในต่างจังหวัดหรือส่วนภูมิภาค ทำอย่างไรเราจะพัฒนาความสามารถด้านภาษา เช่นเดียวกับวิชาการด้านอื่น ๆ สู่ความเป็นมาตรฐานแข่งขันกับนานาชาติได้ ในจำนวนนี้มีไม่ถึงร้อยละ 5 ที่จะได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ส่วนใหญ่เรียนเพื่อให้มีความสามารถที่จะใช้เพื่อการทำงานของตนที่แต่ละองค์การต้องก้าวสู่ความเป็นนานาชาติมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
Password มีความสามารถที่จะนำเสนอระบบทดสอบที่จะเป็นประโยชน์ แก่ระบบการศึกษา ครู อาจารย์ และผู้เรียนจำนวนมากด้วยหลายเหตุผลด้วยกัน

เหมาะสำหรับใคร?

ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศสหราชอาณาจักร และต่างประเทศ ประกาศนียบัตรที่ได้รับสามารถนำไปขอวีซ่าเพื่อการศึกษาต่อในประเทศสหราชอาณาจักร และต่างประเทศรวมทั้งสามารถนำไปเปรียบเทียบกับผลสอบทักษะภาษาอื่นเช่น TOEFL, IELTSTOEIC, CU-TEP และ TU-GET

  • อาจารย์ที่ต้องการรับทุนเพื่อการศึกษาต่อ หรือศึกษาดูงานในต่างประเทศ
  • บุคลากรสายสนับสนุนที่ต้องเลื่อนระดับตั้งแต่ระดับ 7 เป็นต้นไป
  • นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
  • นักศึกษานานาชาติ

การสมัครสอบ RT-TEP

การสมัครสอบ

1. ลงทะเบียน ออนไลน์ เท่านั้น

2. ชำระค่าสอบ 600 บาท

หลักฐานแสดงตน

ผู้เข้าสอบต้องนำหลักฐานมายื่นแสดงตนในวันสอบ ดังนี้

1. บัตรนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ (ที่ไม่หมดอายุ)

รูปแบบการทดสอบ

การทดสอบจะเป็นการสอบในระบบออนไลน์ในศูนย์สอบมาตรฐาน (สวส. ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์สอบมาตรฐาน) กระบวนการทดสอบจะเริ่มต้นตั้งแต่การได้รับข้อสอบจากระบบ การป้องกันข้อสอบรั่ว และการประเมินผล โดยผู้เข้าสอบจะทราบผลสอบหลังจากการทดสอบ รายงานผลการสอบสามารถดูจากหน้าจอ)