ข่าวประชาสัมพันธ์

ธันวาคม 13, 2013

โครงการจัดทำตำราและเอกสารวิชาการ (ONE TEXT)

กรกฎาคม 28, 2015

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างบรรณานุกรม (EndNote x7)

โครงการอบรมโปรแกรมสำหรับจั […]
กรกฎาคม 28, 2015

รับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา E-Book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
กรกฎาคม 28, 2015

สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูประบบประปา”

ระหว่างวันที่ 10-11  มกราค […]
สิงหาคม 4, 2015

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา E-Book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
สิงหาคม 6, 2015

สรุปผลงานของผู้เข้ารวมอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา E-Book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign

ตัวอย่างผลงานของผู้เข้ารวม […]
ตุลาคม 24, 2015

การอบรมแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและการใช้ระบบห้องสมุด

การอบรมแนะนำการค้นหาวารสาร […]
ตุลาคม 24, 2015

แนะนำการใช้งาน Tell me more

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่ […]
พฤศจิกายน 16, 2015

โครงการอบรม Computer Literacy IC3 สำหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มกราคม 12, 2016

รายชื่อผู้สอบผ่าน IC3 Certification

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]