ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล(ระหว่างวันที่ 20 -22 เมษายน 2559)

โครงการห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) ระหว่างวันที่ 17 – 18 พ.ค 59
มีนาคม 22, 2016
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ Social Marketing วันที่ 29 เมษายน 2559
มีนาคม 23, 2016

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล(ระหว่างวันที่ 20 -22 เมษายน 2559)

ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและความสำคัญในด้านการจัดเก็บข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลและการสืบค้นสะดวกและรวดเร็ว การสร้างและพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อจัดเก็บข้อมูลและผลงานส่วนบุคคลด้วย WordPress ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียกว่า CMS (content management system)  ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซด์หรือจัดทำบล็อกสามารถที่จะบริหารจัดการระบบ การปรับแต่ง การใส่ข้อมูล การแก้ไขข้อมูลได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บบล็อกหรือเว็บไซต์ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม  เพื่อสร้างเว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บบล็อกส่วนตัว การเขียนเรื่องราว ไดอารี ฯลฯ ซึ่ง WordPress มีระบบที่ช่วยจัดการเนื้อหา อีกทั้งยังสามารถแก้ไข/ปรับเปลี่ยน หน้าตาของเว็บไซต์ได้ง่ายและรวดเร็ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงมีแนวความคิดที่จะสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ portfolio ให้สามารถนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนา บริหาร และจัดการข้อมูล portfolio หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในทิศทางเดียวกัน

สถานที่  :   อาคารฝึกอบรม ห้องอบรม 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วิธีการสมัคร  :  คลิก ลงทะเบียนออนไลน์

ติดต่อสอบถาม  : แผนกฝึกอบรมและบริการวิชาการ 0-2549-3085 , 4079

ตารางฝึกอบรม     วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (วิทยากรภายใน) ดูประวัติเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

วัน/เดือน/ปี เวลา  กิจกรรม
 20 เมษายน 2559 09.00-12.00 น. – การสมัครสมาชิกใน Blog ของ WordPress เพื่อสร้างเว็บออนไลน์จริง- การวิเคราะห์โครงสร้างเว็บและโครงสร้างหน้าเว็บก่อนการทำเว็บไซต์
13.00-16.00 น. – ภาพรวมและองค์ประกอบภายในหน้า Control Panel ของ WordPress- การจัดการปรับค่าเบื้องต้น ที่จำเป็นสำหรับ ผู้ดูแลเว็บ (web admin)- การติดตั้งและใช้งาน Program XnView
21 เมษายน 2559 09.00-12.00 น. – เริ่มต้นสร้างเว็บบล็อกด้วย WordPress- รู้จักกับ Admin Panel และวิธีการใช้งาน ของ WordPress- การใช้งานเมนูต่างๆ เช่น Posts, Media, Links, Page, Comments
13.00-16.00 น. – การใช้ Appearance- การใช้ Settings : General, Writing, Reading, Discussion, Media, Permalink, Privacy, Miscellaneous- การวางโครงสร้างเว็บบล็อกและการบริหารจัดการเนื้อหาการสร้าง Categories
22 เมษายน 2559 09.00-12.00 น. – การจัดการเนื้อหา โดยใช้ Page และ Post- ใช้กำหนด tags- การสร้าง Link
13.00-16.00 น. – การจัดการ comments- การใช้เมนู Media- เรียนรู้และบริหารจัดการ Template- การนำเสนอผลงาน

Comments are closed.