โครงการห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) ระหว่างวันที่ 17 – 18 พ.ค 59

โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Oxford Scholarship Online
กุมภาพันธ์ 19, 2016
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล(ระหว่างวันที่ 20 -22 เมษายน 2559)
มีนาคม 23, 2016

โครงการห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) ระหว่างวันที่ 17 – 18 พ.ค 59

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle)  เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ให้มีความรู้และสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้ผู้สอนมีระบบบริหารจัดการ
รายวิชาสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาให้เป็นในรูปแบบเดียวกัน เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาวิชาและมีแหล่งค้นคว้ามากขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
เช่น การตอบแบบทดสอบ การซักถาม การนัดหมาย ซึ่งถือเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งค้นคว้าจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรง
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความต้องการตลอดเวลา รวมทั้งสามารถนำไปพัฒนาเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ต่อไป

 **ระหว่างวันที่ 17 – 18  พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่ 8.30 – 16.30 น.   **ลงทะเบียนออนไลน์** 

ตารางฝึกอบรม

วัน/เดือน/ปี เวลา  กิจกรรม
17 พฤษภาคม 2559 08.30-09.30 น.09.30-12.00 น. – แนวคิดการใช้สื่อการสอนออนไลน์ Moodle (LMS)  (บรรยาย)

– การออกแบบการนำเสนอเนื้อหาผ่านห้องเรียนออนไลน์ (แบ่งกลุ่ม)

– การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ตามแนวทางการออกแบบ

– การเตรียมเอกสารเพื่อเผย แพร่

– เผยแพร่เอกสารการสอน PPT DOC PDF รูปภาพ ให้กับนักศึกษา

– การพัฒนาสื่อการสอน เพื่อการนำไปสอนและการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. – การสร้างข้อสอบ จาก Moodle   (แบ่งกลุ่ม)

– การสร้างข้อสอบ จาก Hotpotato

18 พฤษภาคม 2559 08.30-12.00 น. – การปรับแต่งการแสดงผลใน Moodle เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้  (แบ่งกลุ่ม)

– การปรับแต่งภาพด้วย PhotoScape

– การใช้โปรแกรม capture หน้าจอ snagit และ faststone capture

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. – workshop การปรับแต่งหน้าจอของ Moodle   (แบ่งกลุ่ม)

 

หมายเหตุ 

1. ให้อาจารย์เตรียมไฟล์ที่จะนำเสนอ ในรูป Word PPT PDF หรืออื่นๆ ที่ต้องการให้พร้อมก่อนวันฝึกอบรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติจริง

2.ข้อสอบพร้อมเฉลย ที่ต้องการนำเข้าระบบ จะต้องเป็น Word

3. เตรียมรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการสอน เพื่อมาประกอบการใช้งาน Moodle (ถ้ามี)

 

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อาคารฝึกอบรม (ict Training) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  
โทร.0-2549-4079 หรือ 0-2549-3085 

Comments are closed.