✪ การใช้โปรแกรมเพื่อการนำเสนอรายงานข้อมูล ✪

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมฯ(ญี่ปุ่น)2019
กันยายน 11, 2019
โครงการอบรมการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
กันยายน 20, 2019

✪ การใช้โปรแกรมเพื่อการนำเสนอรายงานข้อมูล ✪

✪ การใช้โปรแกรมเพื่อนำเสนอรายงานข้อมูลด้วยโปรแกรม PowerPoint ✪
✪ การใช้โปรแกรมเพื่อนำเสนอรายงานข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel ✪

 

จัดให้กับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.