โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมฯ(ญี่ปุ่น)2019

ขอแสดงความยินดีกับ 2 รางวัล(Top10) เวทีโลก The 2019 MOS&ACA World Championship
สิงหาคม 6, 2019
✪ การใช้โปรแกรมเพื่อการนำเสนอรายงานข้อมูล ✪
กันยายน 13, 2019

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมฯ(ญี่ปุ่น)2019

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระยะยาว 20 ปี (2561-2580) เข้าสู่การเป็น “Innovative University” ในปีงบประมาณ 2562 มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ซึ่งหมายถึง มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ มีทักษะขั้นสูง มีความสามารถในการ “คิดเป็น ทำเป็น สร้างเป็น แก้ปัญหาเป็น สื่อสารเป็น” สนองตอบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์สำคัญ คือ ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีเป้าหมายในการพัฒนาสู่ความเป็นสากล โดยการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ ส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ดี รวมทั้งการนำมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างกัน ผ่านการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมตามนโยบายดังกล่าว ประกอบกับการได้รับความร่วมมือกับ National Institute of Technology Kagawa College (NITKC) ประเทศญี่ปุ่น จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติเพื่อนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่นเข้าศึกษาดูงาน และร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาทั้งสองสถาบันฯ ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม – 18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีกิจกรรมนำชมห้องปฏิบัติการ การศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่ ในสถานที่สำคัญของประเทศไทย การฝึกทักษะแลกเปลี่ยนด้านภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน และหยั่งลึกในความเป็นไทยในด้านศิลปะและวัฒนธรรม อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาไทยเป็นอย่างยิ่ง ในการฝึกประสบการณ์วางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ การจัดเตรียมข้อมูลด้านการต้อนรับ การนำเสนอ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาญี่ปุ่น และนักศึกษากับอาจารย์ของทั้งสองประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่งตั้งคณะทำงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนักศึกษา National Institute of Technology Kagawa College (NITKC) ประเทศญี่ปุ่น คลิกดาวน์โหลดคำสั่ง

 

Comments are closed.