โครงการอบรมการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

✪ การใช้โปรแกรมเพื่อการนำเสนอรายงานข้อมูล ✪
กันยายน 13, 2019
แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
กันยายน 23, 2019

โครงการอบรมการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

การอบรมการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
รุ่นที่ 1 (ระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2562) จำนวน 30 คน
รุ่นที่ 2 (ระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2562) จำนวน 19 คน
ณ ห้องอบรม 1  อาคารฝึกอบรม  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1 (ระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2562)

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2 (ระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2562)

Comments are closed.