ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับ (11 คน) จากโครงการ From Gen Z to be CEO 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามทร.ธัญบุรีที่ได้รับรางวัล Outstanding Scores จากโครงการ Form Gen Z to be CEO
กันยายน 22, 2021
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน มทร.ธัญบุรี เข้าแข่งขัน MOS TH 2022
กุมภาพันธ์ 3, 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับ (11 คน) จากโครงการ From Gen Z to be CEO 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับ
จากการเข้าร่วมโครงการ From Gen Z to be CEO)
ระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2565

มทร.ธัญบุรี ได้ทำความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 -28 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดย มีนักศึกษารวมทั้ง 9 มทร. เข้าร่วมบ่มเพาะพัฒนาองค์ความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศในระดับสากล จำนวนกว่า 5,000 คน ซึ่งมีเนื้อหาหลักสูตรที่ได้รับการคัดสรรองค์ความรู้ที่ดี เหมาะสมและทันสมัย ผ่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์และมีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจมาแล้วทั้งสิ้น โดยมีท่านภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดออนไลน์ ร่วมกับท่านอธิการ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด และผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีผลการอบรมและสรุปคะแนนผลการสอบ ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ แยกคณะดังนี้

นักศึกษาคะแนนสูงสุด 10 อันดับ โครงการ FROM GEN Z TO BE CEO 2022 (จำนวน 11 คน)

ลำดับชื่อ-นามสกุลคณะสาขาวิชาสอบ
1นางสาวพิณภัสสร ฉัตรจิรพัฒน์คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการเงินสอบ Intermediate และ Advance
2นางสาวณภัสร สนใจยิ่งคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการเงินสอบ Intermediate และ Advance
3นางสาววิราภรณ์ สร้อยมาลีคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการเงินสอบ Intermediate และ Advance
4นายกฤติภูมิ เกียรติวิวัฒนกูลคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสอบ Intermediate และ Advance
5นายเจษฎา การะมัดคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีสอบ Intermediate และ Advance
6นายธีรวัฒน์ แข็งขันคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สอบ Intermediate และ Advance
7นายธนภัทร อินธงไชยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสอบ Intermediate และ Advance
8นางสาวนาตาชา โชติสวัสดิ์คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดสอบ Intermediate และ Advance
9นางสาวคาริสา เยี้ยซาน ตันคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีสอบ Intermediate
10นายณคม ราชนาวีคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีสอบ Intermediate
11นางสาวสวิตตา สิมมาสุดคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีสอบ Intermediate

Comments are closed.