ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับ จากโครงการ From Gen Z to be CEO

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 963 คน ได้รับ IC3 Digital Literacy Certification (IC3) ตามมาตรฐานสากล
เมษายน 1, 2021
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามทร.ธัญบุรีที่ได้รับรางวัล Outstanding Scores จากโครงการ Form Gen Z to be CEO
กันยายน 22, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับ จากโครงการ From Gen Z to be CEO

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับ

จากการเข้าร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO)

ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2564

ชื่อ-นามสกุล

คณะ สาขา

ระดับ

1.  Mr.Mengleang  Ven คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบภายใน สอบ Intermediate และ Advance
2.  นายชาญณรงค์ ตราเต็ง คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สอบ Intermediate และ Advance
3.  นางสาวอโรชา  โคตรศรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน สอบ Intermediate และ Advance
4.  นางสาววาสนา  จำปาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน สอบ Intermediate และ Advance
5.  นางสาวธันย์ลภัส  อินทรสมบัติ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน สอบ Intermediate และ Advance
6.  นางสาวปณิตา จักกระนอง คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน สอบ Intermediate และ Advance
7.  นายสุทัศน์  อินทริง คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน สอบ Intermediate
8.  นายสุเมธ  อินทริง คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน สอบ Intermediate
9.  นายธนกรณ์  จิโน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน สอบ Intermediate
10. นางสาวอรสุมา  แสดใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน สอบ Intermediate
11. นายนครินทร์  เทพเจริญ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน สอบ Intermediate
12. นางสาววริศรา  ดิษฐพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน สอบ Intermediate

 

ตารางสรุปคะแนนผลการสอบของนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Gen Z to be CEO แยกคณะ

มทร.ธัญบุรี ได้ทำความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ Gen Z to be CEO จัดอบรมออนไลน์ เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 6 – 10 ก.ย. 64 โดยมีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 1,755 คน
โดยมีท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดออนไลน์ พร้อมท่านอธิการ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดออนไลน์ ในวันที่ 6 ก.ย. นี้ เวลา 9.00 น. – 11.00 น.
ตารางสรุปคะแนนผลการสอบ ของนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Gen Z to be CEO แยกคณะ สรุปรายละเอียดดังนี้
– นักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมด 1,755 คน
– นักศึกษาเข้าสอบทั้งหมด 1,264 คน
– นักศึกษาสอบผ่านคะแนน 60% จำนวน 468 คน คิดเป็น 37.03%
– นักศึกษาสอบผ่านคะแนน 80% จำนวน 6 คน คิดเป็น 0.47%
– รวมนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์และได้รับ Cert จากทางกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 474 คน คิดเป็น 37.50%

#RMUTT
#InnovativeUniversity

 

Comments are closed.