สถิติการได้รับรางวัล MOS&ACA

สรุปรางวัล การส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน WC 2014-2019

ปี โปรแกรม ตัวแทนประเทศไทย คณะ ผลการแข่งขัน
2014 Microsoft Word 2010 นางสาวสุกัญญา มณีวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลอันดับที่ 7 (Top10)
2015 Microsoft PowerPoint 2013 นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รางวัลชนะเลิศ (แชมป์โลก) คนที่1
2016 Microsoft PowerPoint 2013 นายโกศล ท่วงที คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลอันดับที่ 7 (Top10)
2017 Microsoft Word 2016 นายธีระศักดิ์ เพ็งยิ้ม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รางวัลอันดับที่ 7 (Top10)
Adobe Photoshop นางสาวอริศรา คชทิน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รางวัลอันดับที่ 10 (Top10)
2018 Microsoft PowerPoint 2013 นายนัทธพงศ์ ถือมาลา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รางวัลชนะเลิศ (แชมป์โลก) คนที่2
Microsoft PowerPoint 2016 นายอภินันท์ เข็มสัมฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
Adobe Photoshop นางสาวรัชดาภรณ์ อ่อนดีกุล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
Adobe Photoshop นายคีรีธาร ศิริเวช คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รางวัลอันดับที่ 4 (Top10)
2019 PowerPoint 2013 นายสาธิต บุญเกิด คณะบริหารธุรกิจ รางวัลอันดับที่ 4 (Top10)
Adobe Photoshop นายธีรภัทร์ การสมงาม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รางวัลอันดับที่ 9 (Top10)