ทำความรู้จักกับ MOS และ ACA

MOS และ ACA

คือ การแข่งขันในเวที “MOS Olympic World Championship” และเวที “ACA Olympic World Championship”ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นกิจกรรมการแข่งขันโปรแกรม Microsoft และ Adobe ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีจะมีประเทศต่าง ๆ จากทั่วโลกจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีจำนวนประเทศสมัครเข้าแข่งขันเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งจะแบ่งการแข่งขันเป็น 2 เวที ได้แก่ MOS และ ACA

MOS หรือ MOS Olympic World Championship 

คือกิจกรรมการแข่งขันโปรแกรม Microsoft ซึ่งผู้ร่วมทำการแข่งขันจะได้ใช้โปรแกรมทั้ง 3 โปรแกรม ได้แก่

– โปรแกรม Microsoft Word

– โปรแกรม Microsoft Excel

– โปรแกรม Microsoft PowerPoint

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ https://www.calculator.net/age-calculator.html

– เป็นเยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office version 2016

 

ACA หรือ ACA Olympic World Championship

คือกิจกรรมการแข่งขันใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการออกแบบผลงาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในชุดโปรแกรม Adobe ได้แก่

– Adobe Photoshop

– Adobe Illustrator

– Adobe InDesign

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช,ปวส. หรือปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ https://www.calculator.net/age-calculator.html

– เป็นเยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Adobe Photoshop , Illustrator ,InDesign