โครงการอบรมอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

โครงการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ
สิงหาคม 7, 2020
โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal โดย Platform ของ Microsoft
สิงหาคม 24, 2020

โครงการอบรมอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการออกแบบอินโฟกราฟฟิก (Infographic) และสามารถสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกประยุกต์ใช้ในงาน ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 202 อาคาร I Work สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

……………………………………………….
#RMUTT #ARIT #สวส. #training
……………………………………………..
ARIT Service :
สำนักฯ : www.arit.rmutt.ac.th/
บริการวิชาการและฝึกอบรม : www.training.rmutt.ac.th/
HelpDesk@RMUTT : www.ict.rmutt.ac.th/
อาคารวิทยบริการ : www.library.rmutt.ac.th/

ชมภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AritRMUTT&set=a.1242562556084079

Comments are closed.