โครงการอบรมอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal โดย Platform ของ Microsoft
สิงหาคม 24, 2020
การอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin
กันยายน 2, 2020

โครงการอบรมอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการออกแบบอินโฟกราฟฟิก (Infographic) และสามารถสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกประยุกต์ใช้ในงาน ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 202 อาคาร I Work สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
……………………………………………….
#RMUTT #ARIT #สวส#training
……………………………………………..
ARIT Service :
สำนักฯ : www.arit.rmutt.ac.th/
บริการวิชาการและฝึกอบรม : www.training.rmutt.ac.th/
HelpDesk@RMUTT : www.ict.rmutt.ac.th/
อาคารวิทยบริการ : www.library.rmutt.ac.th/

ชมภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/253417598011179/posts/3636862026333369/

Comments are closed.