โครงการอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ โครงการ เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี ภาพถ่าย
แผน ผล
1  โครงการอบรมการใช้งานระบบ Moodle สำหรับผู้สอน 40 71
 – หลักสูตรห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) รุ่นที่ 1 15 16 17-18 พฤษภาคม 2561 คลิก
 – หลักสูตรห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) รุ่นที่ 2 15 18 23-24 พฤษภาคม 2561 คลิก
 – หลักสูตรห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) รุ่นที่ 3 10 11 30-31 พฤษภาคม 2561 คลิก
 – หลักสูตร การใช้ Motion Graphic สำหรับพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ Animation 25 26 4-5 มิถุนายน 2561 คลิก
2  โครงการอบรมระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ 40 511
 – หลักสูตร การใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับสารบรรณ) 390 435  2 ตุลาคม 2560
 – หลักสูตร  การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 4.0 74 76  17 ตุลาคม 2560  คลิก
3 โครงการอบรม ICT สำหรับผู้ดูแลระบบ 40 85
 – หลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 30 30 21-22 มิถุนายน 2561   คลิก
 – หลักสูตร การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote X8 40 27  4 กรกฏาคม 2561 คลิก
 – หลักสูตร การตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin 40 28  5 กรกฏาคม 2561 คลิก
4 โครงการอบรมการพัฒนา E-Learning 100 184
 – หลักสูตร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย Inforgraphic 35 35 24-26 เมษายน  2561  คลิก
 – หลักสูตร การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google doc 25 32 15 พฤษภาคม 2561  คลิก
 – หลักสูตร เทคนิคการสร้างงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 35 35 30-31 พฤษภาคม 2561  คลิก
 – หลักสูตร การพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล 20 20 6-8 มิถุนายน 2561  คลิก
 – หลักสูตร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับรายวิชา IC3 (Train the Trainner) 20 20 19-21 มิถุนายน 2561
 – หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการสอบมาตรฐาน IC3 สำหรับบุคลากร 40 42 25-27 มิถุนายน 2561  คลิก