สรุปโครงการอบรมประจำปี 2557

สรุปโครงการอบรมประจำปี 2557
ลำดับ โครงการ วัน/เดือน/ปี เป้าหมาย จำนวนผู้เข้าอบรม ประเมิน ภาพถ่าย
การจัดการโครงการ วิทยากร
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและประชาชนด้าน ICT หัวข้อ ภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิตอล 13 ม.ค.  – 20  ก.พ. 57 80 78 92.27 94.71 คลิก
2 โครงการอบรม Computer Literacy IC3 สำหรับบุคลากร 4 – 7 มี.ค. 57 50 85.71 80.37 คลิก
3 โครงการอบรม Computer Literacy IC3 Camp (ครั้งที่ 1)  จำนวน 18 รุ่น 11 มี.ค. – 10 พ.ค. 57 990 627 86.69 86.31 คลิก
– รุ่นที่ 1 11-14 มี.ค. 57 60 47 86.92 85.94
– รุ่นที่ 2 15-18 มี.ค. 57 50 44 86.49 84.80
– รุ่นที่ 3 15-18 มี.ค. 57 60 63 92.66 87.40
– รุ่นที่ 4 19-22 มี.ค. 57 50 41 92.72 90.45
– รุ่นที่ 5 19-22 มี.ค. 57 60 38 92.06 89.80
             – รุ่นที่ 6 (ยกเลิก) 24-27 มี.ค. 57 50
– รุ่นที่ 7 24-27 มี.ค. 57 60 45 87.04 86.53
– รุ่นที่ 8 29-31 มี.ค. 1เม.ย. 57 50 30 88.3 90.11
– รุ่นที่ 9 29-31 มี.ค.1เม.ย. 57 60 45 81.35 85.27
– รุ่นที่ 10 1-4 เม.ย. 57 50 39 86.56 86.82
           – รุ่นที่ 11 (ยกเลิก) 1-4 เม.ย. 57 60
– รุ่นที่ 12 8-11 เม.ย. 57 50 48 87.00 88.47
         – รุ่นที่ 13 (ยกเลิก) 8-11 เม.ย. 57 60
– รุ่นที่ 14 21-24 เม.ย. 57 50 52 82.75 81.12
– รุ่นที่ 15 28-30 เม.ย. ,1 พ.ค.57 60 32 81.1 83.67
– รุ่นที่ 16 28-30 เม.ย. ,1 พ.ค.57 50 53 88.76 84.52
– รุ่นที่ 17 6-8 , 10 พ.ค. 57 60 20 82.94 86.57
– รุ่นที่ 18 6-8 , 10 พ.ค. 57 50 54 83.68 83.12
4 โครงการการใช้งานฐานข้อมูลตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turning 30 เม.ย. 57 20 84.50 90.00 คลิก
5 โครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล (รุ่นที่ 1) 1-3 ก.ค. 2557 40 40 89.36 87.97 คลิก
6 โครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล (รุ่นที่ 2) 13- 15 ส.ค  2557 30 31 91.74 87.70 คลิก
7 โครงห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) 28-29 ส.ค 2558 25 26 85.42 86.28