สรุปโครงการบริการวิชาการประจำปี 2557

สรุปโครงการบริการวิชาการประจำปี 2557
ลำดับ โครงการ วัน/เดือน/ปี เป้าหมาย จำนวนผู้เข้าอบรม ประเมิน ภาพถ่าย
การจัดการโครงการ วิทยากร
1 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เทศบาลนครรังสิต)   คลิก

– การใช้งานโปรแกรม Microsoft office 2010

6 มิ.ย – 1 ส.ค. 57 40 40  –  –

– การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เพื่อการคำนวณ

6 มิ.ย – 1 ส.ค. 57 26 26  –  –
2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูประบบประปา”

6 – 7 ก.ย 57 40 38  –  –  คลิก