ภารกิจ

งานบริการวิชาการและอบรม

  ประสานงานโครงการต่างๆ ภายในและจัดทำโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการด้าน ICT และที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

    ติดต่อขอความร่วมมือในการจัดบริการวิชาการแก่สังคม จากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน   ประสานงานการกระจายการฝึกอบรมด้านสารสนเทศไปยังหน่วยงานต่าง ดำเนินงานจัดทำโครงการฝึกอบรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์ข่าวฝึกอบรม ทาง Website ดำเนินการจัดอบรมโครงการด้าน IT, อบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานด้าน IT
ให้บริการการขอใช้ห้องในการอบรม การสอน และการให้เช่าแก่หน่วยงานภายในและภายนอก ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลงานอบรมและบริการวิชาการให้เป็นปัจจุบัน สรุปสถิติและรายงานผลการดำเนินงานการอบรมและบริการวิชาการ  จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติด้านการอบรมและบริการวิชาการปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานศูนย์บริการความรู้ มีหน้าที่ดังนี

1.      ประสานงานและให้บริการ ณ ศูนย์บริการความรู้

2.      ให้บริการทางวิชาการ ณ ศูนย์บริการความรู้

3.      ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ / ครุภัณฑ์ ณ ศูนย์บริการความรู้

4.      ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน.

5.      สรุปสถิติและประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.      จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี

7.      วิเคราะห์จัดการความเสี่ยงของงานที่ได้รับมอบหมาย

8.      ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย