อาคาร I WORK @ RT
กรกฎาคม 15, 2015
Progromming
กรกฎาคม 16, 2015

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 • โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อพัฒนามาตรฐานความรู้ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถพัฒนาตนเองได้
  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถบริหารบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
  เพราะการมีความรู้ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีความจำเป็นในชีวิตการทำงานปัจจุบัน ดังนั้น ผู้ที่มีความรู้และสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ย่อมมีโอกาสในการได้งานที่สูงกว่า
  โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สำหรับการจัดการงานเอกสาร การทำตารางหรือแบบฟอร์มเก็บข้อมูล
  และการทำไฟล์นำเสนองาน (Persentation)

index_13 วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน IT ในการปฏิบัติงาน
 • ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการทำงานได้อย่างเหมาะสม
 • ยกระดับและเสริมสร้างทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร

index_13 ระยะเวลาฝึกอบรม

 • หลักสูตการใช้งานโปรแกรม Microsoft office 2013  จำนวน 56 คน (ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน–24 กรกฎาคม 2558)
 • หลักสูตรอบรมการสอบมาตรฐาน Computer Literacy IC3  จำนวน 25 คน (ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน–24 กรกฎาคม 2558)

index_13 เป้าหมาย/ผลลัพธ

 • ฝึกอบรมบุคลากรเทศบาลนครรังสิต 81 คน จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตการใช้งานโปรแกรม Microsoft office 2013 และหลักสูตรอบรมการสอบมาตรฐาน Computer Literacy IC3
 • องค์กรได้พัฒนามาตรฐานความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • บุคลากรขององค์กรเทศบาลสามารถ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้เป็นอย่างดี

index_13 วิทยากร

 • ทีมวิทยากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

index_13สถานที่ฝึกอบรม

 • อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

index_13 หลักสูตการใช้งานโปรแกรม Microsoft office 2013

Microsoft Word เบื้องต้น Microsoft Excel เบื้องต้น  Microsoft PowerPoint เบื้องต้น
index_13แนะนำคุณลักษณะใหม่ของ Microsoft office 2013 index_13ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม index_13ป้อนข้อความลงในสไลด์
index_13ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม index_13การซ่อนและแสดงแถบเครื่องมือ index_13แทรกสไลด์ใหม่
index_13การทำงานกับเอกสาร index_13การกรอกข้อมูลใน Work Sheet index_13เลือกสไลด์ที่สร้างไว้
index_13จัดรูปแบบเอกสาร index_13การแก้ไขข้อมูล index_13เปิดหรือปิดแถบไม้บรรทัด
index_13จัดรูปแบบย่อหน้า และข้อความ index_13การลบข้อมูล index_13เปลี่ยนมุมมองสไลด์
index_13สร้างตารางเก็บข้อมูล index_13การย้ายและคัดลอกข้อมูล index_13ลบสไลด์
index_13แทรกรูปภาพ index_13กรอกข้อมูลวันที่ index_13เลือกวัตถุที่อยู่ในสไลด์
index_13การตกแต่งด้วยกราฟิก index_13กรอกข้อมูลตัวเลขโดยบังคับให้เป็นข้อความ index_13เคลื่อนย้ายวัตถุ
index_13การใช้งาน Smart Art สำหรับทำผังองค์กร, ขั้นตอนการทำงาน
(Process Flow)
index_13ปรับความกว้างของคอลัมน์ index_13เปลี่ยนแบบตัวอักษร
index_13การทำงานกับกราฟ index_13กรอกข้อมูลอัตโนมัติ index_13เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
index_13การจัดพิมพ์เอกสาร index_13เรียกใช้ชุดลำดับข้อมูลขึ้นมาเอง index_13ใส่ลักษณะพิเศษให้ตัวอักษร
  index_13แทรกลอลัมน์ว่าง index_13เปลี่ยนสีพื้นหลัง
  index_13แทรกแถวว่าง index_13กำหนดรูปภาพให้เป็นพื้นหลัง
  index_13กำหนดรูปแบบให้กับข้อมูล, วันที่, ตัวเลข index_13ปรับแต่งรูปที่อยู่ในสไลด์
  index_13ตีเส้นขอบตาราง index_13วาดรูปเองลงสไลด์
  index_13ระบายสีช่องเซล index_13การใส่เงาให้รูปภาพ
  index_13สร้างสูตรสำหรับใช้คำนวณ index_13การจัดกลุ่มรูปวาดเป็นรูปเดียว
  index_13การใช้สูตร Sum กับการหาค่าต่างๆ index_13สร้างแผนภูมิ
  index_13ตรึงแถวและคอลัมน์ index_13จัดเรียงลำดับสไลด์
  index_13แบ่งหน้ากระดาษ index_13การซ่อนบางสไลด์ไม่ให้ฉาย
  index_13กำหนดให้แถว คอลัมน์ ที่ต้องการ index_13กำหนดลูกเล่นให้กับรูปภาพหรือข้อความ
  index_13พิมพ์ซ้ำกันทุกๆหน้า index_13การสั่งพิมพ์
  index_13การสั่งพิมพ์

Comments are closed.