ขอแสดงความยินดีกับนศ.มทร.ธัญบุรี รางวัล TDCC และ MOS Olympic ระดับประเทศไทย
มีนาคม 19, 2019
โครงการอบรม Training instructor หัวข้อ Routing and Switching
เมษายน 4, 2019

การคัดเลือกตัวแทนมทร.ธัญบุรีเข้าแข่งขันMOSและACA World Championship 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย (มทร.ธัญบุรี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เป็นตัวแทนประเทศไทย (มทร.ธัญบุรี)

ตารางกำหนดการแข่งขัน MOS และ ACA World Championship 2019 (รอบสุดท้าย)

ตารางกำหนดกา
**รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.
*ประกาศผู้ที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบด้วยชุดข้อสอบ 15.00 น. ของวันเดียวกัน 
หมายเหตุ
สำหรับ MOS จะให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 แล้วเท่านั้น ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นาย สาธิต บุญเกิด คณะบริหารธุรกิจ
2. นางสาว ณัฏฐา นาคสวาท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3. นาย สิรภพ กุลไชยกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4. นาย นันทเดช ชะบารัมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับ ACA จะเปิดรับสมัครผู้สนใจเพิ่มเติม โดยสมัครผ่านลิงค์ https://forms.gle/aBTBkMAoA46QWXxk8
และให้สิทธิ์ผู้ที่เคยไปแข่งขันรอบประเทศไทย ในวันที่ 16-18 มีนาคม 2562 ดังรายชื่อต่อไปนี้ เข้าแข่งขันโดยไม่ต้องสมัครใหม่

1. นาย จิรายุ เจ๊ะมิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. นางสาว ณัฐพร พรัดพรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3. นาย ธีรภัทร กลิ่นเกตุ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4. นาย ธีรภัทร์ การสมงาม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
5. นาย มังคเรศน์ ม่วงแพร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6. นางสาว รัตนาพร บุตรช่วง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
7. นาย ณัฐพงศ์ ศรีคำดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
8. นางสาว อมรรัตน์ ทองคำ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
9. นางสาว สปันนา อรุณวัฒนวงศ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
10. นาย อชิตพล คุ้มเรือง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
11. นาย พันธกานต์ พูลสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
12. นาย ฐาปกรณ์ ลาน้ำเที่ยง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
13. นางสาว ปภาวี คำพุทธ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
14. นางสาว กัญญ์วรา โยทองยศ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
15. นาย คีรีธาร ศิริเวช คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
————————-
**วันทดสอบด้วยชุดข้อสอบ วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562
– แข่ง ACA เวลา 09.00 น. ห้องMultimedia (6ชั่วโมง)
– แข่ง MOS เวลา 10.00 น. ห้องอบรม 1 (1ชั่วโมง)
ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
*ประกาศผลการสอบและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เวลา 17.00 น.
————————-
**วันสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
-สัมภาษณ์ MOS และ ACA เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ Co working space อาคาร iWork
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
*ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อ (รอบ 3)

ประกาศรายชื่อ (รอบ 2)

ประกาศรายชื่อ (รอบ 1)
การคัดเลือกตัวแทนนศ.ของมทร.ธัญบุรี แข่งขัน MOS และ ACA 2019 World Championship

คลิกที่ลิงค์ http://bit.ly/R1MosACA

ตารางกำหนดการจัดกิจกรรม

การคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาของมทร.ธัญบุรี เพื่อเข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับโลก

ภายใต้โครงการ The 2019 Microsoft office Specialist World Championship (MOS)
และ The 2019 Adobe Certified Associated World Championship (ACA)

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2562

ลำดับที่ วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่
1 วันนี้ ถึง 16 เม.ย.62
ปิดรับสมัครแล้ว
รับสมัครเข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนของมทร.ธัญบุรี ผ่านเว็บไซต์
http://bit.ly/MosAca2019
เว็บไซต์
2 17 เม.ย.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือกฯ MOS และ ACA

เว็บไซต์ http://www.training.rmutt.ac.th/?p=2738

เว็บไซต์
3 18 เม.ย.62 สอบแข่งขัน MOS โดยใช้ข้อสอบ G-metrix IC3 ห้องอบรม1,2
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ ผ่านไลน์กลุ่ม https://line.me/R/ti/g/QAKCRqTycJ  
4 19 เม.ย.62 สอบแข่งขัน MOS โดยใช้ข้อสอบ G-metrix MOS ห้องอบรม1,2
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ ผ่านไลน์กลุ่ม https://line.me/R/ti/g/QAKCRqTycJ  
5 22 เม.ย.62 สอบแข่งขัน MOS โดยใช้ข้อสอบ Paper MOS (ปฏิบัติจริง) ห้องอบรม1,2
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ ผ่านไลน์กลุ่ม https://line.me/R/ti/g/QAKCRqTycJ  
6 23 เม.ย.62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ MOS และ ACA

เว็บไซต์ http://www.training.rmutt.ac.th/?p=2738

เว็บไซต์
7 3 พ.ค. 62 สอบสัมภาษณ์ MOS และ ACA เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป Co working Space
อาคาร iWork
สวส.
8 4 พ.ค. 62 ประกาศรายชื่อตัวแทนประเทศไทย(มทร.ธัญบุรี) เข้าแข่งขันระดับโลก ณ สหรัฐอเมริกา
เว็บไซต์ http://www.training.rmutt.ac.th/?p=2738
เว็บไซต์
9 พ.ค.-ก.ค. 62 เข้าอบรมฝึกซ้อมแบบเข้มข้นเป็นเวลา 2 เดือน บริษัท ARIT
10 26 ก.ค.-3 ส.ค. 62 ตัวแทน มทร.ธัญบุรี เข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์โลก สหรัฐอเมริกา


คุณสมบัติเบื้องต้นที่ต้องมี ดังต่อไปนี้

1. สำหรับโครงการ Mos Olympic Thailand Competition 2019 (MOS) มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office ในระดับดีมาก

2. สำหรับโครงการ Thailand Design Creator Competition 2019 (TDCC)มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ในระดับดีมาก และเคยได้รับรางวัลในการแข่งขัน โครงการ Thailand Design Creator Competition 2019 (TDCC) แล้ว

3. มีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ตรวจเช็คอายุ ที่ลิงค์ https://www.calculator.net/age-calculator.html

4. มีที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ผู้ประสานงานในการรับสมัครของคณะ เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5. มีคะแนนผลการสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ได้คะแนนสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ Rt-tep 2.4 คะแนนขึ้นไป หรือ Tell me more (Placements/Progress Test) ระดับ 3.5 คะแนนขึ้นไป หรือ Tell me more (Achievements Test) ระดับ 280 คะแนนขึ้นไป

Comments are closed.